1. ایمیل: info@gaaam.ir
    1. شماره تماس: ۰۹۱۹۳۳۶۸۸۰۳
    1. شماره پیامک :۵۰۰۰۲۰۱۰۳۵۷۰۷۰
    1. نشانی: تهران-منطقه ۱۱