1. ایمیل: k.mehre.k@gmail.com
    1. شماره تماس: ۰۹۱۹۳۳۶۸۸۰۳
    1. شماره پیامک :۵۰۰۰۲۰۱۰۳۵۷۰۷۰
    1. نشانی: تهران-منطقه ۱۱