برای شرکت در اردوی جهادی خوزستان در مرداد ماه ۹۸ ضروری است فرم زیر را تکمیل نمایید

  •