باشگاه مربیان جهادی

باشگاه مربیان جهادی فرصتی را فراهم می آورد تا دلسوزانی که می خواهند با حرکت جهادی خدماتی را به جامعه ارائه نمایند با کسب آگاهی های اولیه و شناخت روش های تبلیغ و تدریس و برخی موضوعات مورد نیاز نوجوانان و جوانان برای حضور موثر در منطقه و ارائه کار فرهنگی تمیز خود را آماده سازند.

Subcategories
Posts