برای شرکت در فصل اول دوره «مثل حبه قند» لازم است فرم زیر را تکمیل نمایید.

  •